Douro 2018

Odile, Christophe, Catherine et Bernard sur Croisi-europe, 16 au 23 avril 2018
douro chrono (288) : reflex douro2018